02_Dan Vershkov, 2006 או 2007, ראשון לציון. בתמונה- ליה ורשקוב וחנה ורשקוב מחופשות לסניגורצ'קה ודד מ