Valeria Zabelotsky, 1985, קייב, אוקראינה. מצולמת יחד עם דד מרוז